Tag: Urban planning and design

03 Mar

The Pruitt-Igoe

Đặt tạm cái trailer cho phim “The Pruitt-Igoe Myrth” ở đây. Hôm tới có thời gina mình sẽ viết sâu hơn về khu ở này.